在线阅读

Volumes 36-38 (2018)

Volumes 30-35 (2017)

Volumes 24-29 (2016)

Volumes 18-23 (2015)

Volumes 12-17 (2014)

Volume 11 (2013)

Volume 10 (2012)

Volume 9 (2011)

Volume 8 (2010)

Volume 7 (2009)

Volume 6 (2008)

Volume 5 (2007)

Volume 4 (2006)

Volume 3 (2005)

Volume 2 (2004)

Volume 1 (2003)

过刊浏览

Volume 11, Issue 6, Pages 619-792 (December 2013)

Articles

Denoising method of X-ray phase contrast DR image for TRISO-coated fuel particles

Pages 695-702
Min Yang, Jianhai Zhang, Fanyong Meng, Sung-Jin Song, Xingdong Li, Wenli Liu, Dongbo Wei,

AbstractFull Text

Preparation of porous silica spheres with self-dispersing properties

Pages 723-727
Yujiao Li, Bo Zou, Xiaofeng Wang, Zichen Wang

AbstractFull Text

Visible light photodegradation of methylene blue by AgBr–TiO2/SiO2@Fe3O4 magnetic photocatalysts

Pages 728-731
Jianjun Liu, Shengli Zuo, Liming Yu, Yingchun Yu, Baoshan Li, Pengwan Chen

AbstractFull Text

Visible light-driven photocatalysis of W, N co-doped TiO2

Pages 732-736
Xue Li, Yunyi Liu, Pengfei Yang, Yongchao Shi

AbstractFull Text

Carbon nanotubes/TiO2 nanotubes composite photocatalysts for efficient degradation of methyl orange dye

Pages 737-742
Tingshun Jiang, Lei Zhang, Meiru Ji, Qian Wang, Qian Zhao, Xiaoqi Fu, Hengbo Yin

AbstractFull Text

Embedding copper nanoparticle-anchored conductive nano-blocks in polyelectrolyte

Pages 748-752
Qingsong Xu, Jianguo Tang, Yao Wang, Jixian Liu, Zhen Huang, Linjun Huang, Aihua Li, Yuan Wang, Laurence A. Belfioreb

AbstractFull Text

Optimized synthesis and photovoltaic performance of TiO2 nanoparticles for dye-sensitized solar cell

Pages 753-759
Siti Nur Fadhilah Zainudin, Masturah Markom, Huda Abdullah, Renata Adami, Siti Masrinda Tasirin

AbstractFull Text

Synthesis of PS/Ag asymmetric hybrid particles via phase separation and self-assembly

Pages 768-775
Xinlong Fan, Qiuyu Zhang, Hepeng Zhang, Baoliang Zhang, Chunmei Li, Xiangjie Li, Xingfeng Lei

AbstractFull Text

Functionalized TiO2@ZrO2@Y2O3:Eu3+ core–multishell microspheres and their photoluminescence properties

Pages 776-781
Jiali Sun, Xuan Gao, Diping He, Juan Chen, Xin Meng, Qiao Zhang, Lili Shen, Huan Jiao

AbstractFull Text

Short Communication

A model for expansion ratio in liquid–solid fluidized beds

Pages 789-792
Alok Tripathy , A.K. Sahu, S.K. Biswal, B.K. Mishra

AbstractFull Text