在线阅读

Volumes 72-75 (2023)

Volumes 60-71 (2022)

Volumes 54-59 (2021)

Volumes 48-53 (2020)

Volumes 42-47 (2019)

Volumes 36-41 (2018)

Volumes 30-35 (2017)

Volumes 24-29 (2016)

Volumes 18-23 (2015)

Volumes 12-17 (2014)

Volume 11 (2013)

Volume 10 (2012)

Volume 9 (2011)

Volume 8 (2010)

Volume 7 (2009)

Volume 6 (2008)

Volume 5 (2007)

Volume 4 (2006)

Volume 3 (2005)

Volume 2 (2004)

Volume 1 (2003)

过刊浏览

Volume 73, Pages 1-138 (February 2023)

Invited Article

Size-dependent cellular uptake and sustained drug release of PLGA particles

Pages 1-7
Rui Sun, Xia Liu, Yu Zhang, Qian Li, Ying Zhu, Chunhai Fan

AbstractFull Text

Articles

Prediction of segregation characterization based on granular velocity and concentration in rotating drum

Pages 17-25
Wenzheng Xiu, Ra Li, Quan Chen, Qicheng Sun, Vladimir Zivkovic, Hui Yang

AbstractFull Text

Plasma protein corona forming upon fullerene nanocomplex: Impact on both counterparts

Pages 26-36
Linjing Wu, Fangqin Fu, Wenhao Wang, Wenhua Wang, Zhengwei Huang, Ying Huang, Xin Pan, Chuanbin Wu

AbstractFull Text

Translation and rotation of particles in different flow pattern areas of a silo

Pages 68-77
Ran Li, Quan Chen, Hongze Li, Wenzheng Xiu, Vladimir Zivkovic, Hui Yang

AbstractFull Text

Review

A state-of-the-art review on transition between the fast fluidization and pneumatic transport of Geldart group B particles

Pages 78-94
Boyu Deng, Yi Zhang, Man Zhang, Yi Ding, Tuo Zhou, Xinhua Yang, Zhong Huang, Hairui Yang, Guangxi Yue

AbstractFull Text

Articles

Preparation of bunched CeO2 and study on microwave absorbing properties with MWCNTs binary composite

Pages 95-102
Yingjie Guo, Xiangrui Song, Sihang Ma, Yinghe Qi, Xiaotao Yuan, Huili Fan

AbstractFull Text

Kinetic study of complicated anti-solvent and cooling crystallization of disodium 5′-ribonucleotide

Pages 103-112
Wang Zhao, Binghui Li, Shiyuan Liu, Yuehua Deng, Rui Zhang, Yanbin Jiang

AbstractFull Text

DEM simulation of particle flow and separation in a vibrating flip-flow screen

Pages 113-127
Chi Yu, Dongdong Lin, Ningning Xu, Xinwen Wang, Kunwei Pu, Zhenghao Wang, Guofeng Zhao, Runhui Geng, Sanpeng Gong

AbstractFull Text